1. Bevezetés

 

A BELVÁROSI Pénzügyi Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő, vagy Pénzügyi Vállalkozás) kiemelten fontosnak tartja, hogy ügyfelei és a Pénzügyi Vállalkozással kapcsolatban lévő más természetes személyek adatainak kezelése jogszerű keretek között, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján történjen.

 

 

A Pénzügyi Vállalkozás az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik az Érintett személyes adatainak védelméről és biztonságáról, amelynek érdekében adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotott, amelynek kivonatolt tartalmával jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján az érintetteket tájékoztatja.

 

 

Az adatokat az Adatkezelő alkalmazottai/munkatársai ismerhetik meg – kivéve a jelen szabályzatban meghatározott eseteket – a feladataik ellátásához szükséges mértékben.

 

 

 1. Fogalmi meghatározások

 

A Szabályzat alkalmazása során az alábbi fogalmakat az itt meghatározottak szerint kell értelmezni:

 

 

a) Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy — közvetlenül vagy közvetve — azonosítható természetes személy. A Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezeléseket illetően Érintett elsősorban a Pénzügyi Vállalkozás ügyfele, volt ügyfele, továbbá azon személyek, akik a Pénzügyi Vállalkozással ügyfélkapcsolatba kívánnak lépni, továbbá az a személy, akinek adatait a Pénzügyi Vállalkozás a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan kezeli.

 

b) Személyes adat: Az Érintettel kapcsolatba hozható adat — különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.

 

c) Különleges adat: A faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 

d) Hozzájárulás: Az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok — teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő — kezeléséhez.

 

e) Tiltakozás: Az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

f) Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. A Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tekintetében Adatkezelő a BELVÁROSI Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

 

 

g) Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

h) Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

i) Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

j) Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

k) Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

l) Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

 

m) Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

o) Adatmegsemmisítés: Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

p) Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

q) Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján — beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is — adatok feldolgozását végzi.

 

r) Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

 

s) Fogyasztó: A gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból a Pénzügyi Vállalkozással pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést kötő természetes személy.

 

 

 1. Az adatkezelés elvei

 

a) Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen kell, hogy történjen. („jogszerűség, tisztességes eljárás”)

 

b) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.(“célhoz kötöttség, korlátozott tárolhatóság”)

 

c) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. („pontosság”)

 

d) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 

A Pénzügyi Vállalkozás, mint adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az Érintettekkel együttműködve köteles eljárni. A Pénzügyi Vállalkozás a jogait és kötelezettségeit rendeltetésüknek megfelelően köteles gyakorolni, illetőleg teljesíteni.

 

 

3.1. Az adatkezelés célja

 

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

A Pénzügyi Vállalkozás adatkezelése az alábbi célokat szolgálhatja:

 • a Pénzügyi Vállalkozással kötött szerződés előkészítése, megkötése és végrehajtása,
 • az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén a Pénzügyi Vállalkozás közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú megkeresés (levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül),
 • a Pénzügyi Vállalkozás közvetlenül mérhesse fel az Érintett igényeit azok magasabb szintű szolgáltatásokkal való kielégítése érdekében (statisztika készítés),
 • kockázatkezelés (elemzés, értékelés, mérséklés, valamint a prudens működés, kockázatvállalási- és tőkemegfelelési előírások betartása),
 • a Pénzügyi Vállalkozás által nyújtott termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása,
 • a Pénzügyi Vállalkozás jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése, így különösen a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni, továbbá a Pénzügyi Vállalkozás által nyújtott pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó jogszabályokban írt kötelezettségek teljesítése,
 • a Pénzügyi Vállalkozás a követeléseit egységes behajtási eljárással érvényesíthesse, a szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése.

 

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja

 

A Pénzügyi Vállalkozás az Érintettek személyes adatait az Érintett hozzájárulása vagy jogszabály felhatalmazása alapján kezeli.

 

3.2.1. Az Érintett hozzájárulása

 

Az Érintett a Pénzügyi Vállalkozással kötött szerződésben hozzájárulást ad mindazon személyes adatai kezeléséhez, amely adatok kezelése a szerződés végrehajtásához szükséges. A Pénzügyi Vállalkozás a szerződés megkötésére irányuló nyomtatványon, az Általános Szerződési Feltételekben, továbbá az Üzletszabályzatban meghatározza a kezelendő adatok körét, továbbá tájékoztatást ad az adatkezelés időtartamáról, a felhasználás céljáról, az adatok továbbításáról, adatfeldolgozó igénybe vételéről és minden olyan alapvető tényről és körülményről, amely alapján az Érintett önkéntesen és megalapozottan döntést tud hozni abban a tekintetben, hogy hozzájárul-e az adatkezeléshez.

 

Az Érintett az adatai rögzítésére szolgáló nyomtatványok kitöltésével a nyomtatványon meghatározottak szerint hozzájárulás ad személyes adatai kezeléséhez.

 

Amennyiben az Érintett külön nyilatkozaton adja hozzájárulását, a Pénzügyi Vállalkozás a nyilatkozathoz kapcsolódóan az Érintett számára teljes körű tájékoztatást nyújt az adatok kezeléséről.

 

 

3.2.2. Jogszabály rendelkezése

 

Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, az adatkezelés kötelező. Erről a Pénzügyi Vállalkozás az Érintettet tájékoztatja.

 

 

3.2.3. Egyéb jogalapok

 

3.2.3.1. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. A Pénzügyi Vállalkozás tájékoztatja az Érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor.

 

3.2.3.2. Amennyiben a személyes adatok felvételére az Érintett hozzájárulásával kerül sor, az adatkezelő az felvett adatokat – törvény eltérő rendelkezése hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

3.2.4. Jogalap harmadik személy adatainak kezelése esetén

 

Amennyiben az Érintett harmadik személy adatait (így pl. biztosítékot nyújtó, Ügyfél képviselője, kedvezményezett) bocsátja a Pénzügyi Vállalkozás rendelkezésére, köteles ezen harmadik személy hozzájárulását beszerezni. A Pénzügyi Vállalkozás nem tehető felelőssé azért, mert az adatokat átadó személy e harmadik személyt nem tájékoztatta, és hozzájárulását nem szerezte be.

 

 1. Az adatok köre és kezelése

 

 • Természetes személyazonosító adatok:
  • Ezen adatok kezelésének célja az Érintett egyértelmű azonosítása és a kapcsolattartás. A Pénzügyi Vállalkozás kezeli az Érintett következő adatait: név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány (útlevél) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására apolgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma,
  • Az Érintettel való kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámok és egyéb elérhetőségi adatok amennyiben az Érintett megadja,
  • A pénzmosás megelőzésére vonatkozó jogszabályok által előírt adatok,
  • Az igénybe vett, vagy igénybe venni kívánt szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötéséhez, a szerződésről való döntéshez szükséges adatok és annak összefüggésben keletkezett adatok, továbbá az igénybe vett szolgáltatás nyújtásával és igénybe vételével összefüggésben keletkezett jogokra és kötelezettségekre vonatkozó adatok.
  • A Pénzügyi Vállalkozás és az Ügyfelek között fennálló vagy megszűnt szerződésekből származó igényekre, ezek érvényesítésére vonatkozó adatok.
  • A Pénzügyi Vállalkozás ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok.
  • Az Ügyfél, egyéb Érintett és a Pénzügyi Vállalkozás között folytatott telefonbeszélgetéseket.
  • A Pénzügyi Vállalkozás által működtetett hang- és képrögzítő berendezések által rögzített felvételeket.
  • A Pénzügyi Vállalkozás az Érintettek személyes adatait az Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján felhasználhatja közvetlen megkeresés módszerével reklám küldése levélben, elektronikus levélben, vagy telefonon (ide értve a telefaxot és az SMS-t is), megkeresés piackutatás, közvélemény-kutatás céljából; megkeresés ügyfélelégedettség-mérés, szolgáltatásfejlesztés céljából.

 

 

 1. Egyes adatkezelések

 

5.1. Telefonbeszélgetések rögzítése

 

A Pénzügyi Vállalkozás a telefonon megbízást adó, vagy vele telefonon kapcsolatba lépő Érintettel folytatott telefonbeszélgetést, illetőleg a Pénzügyi Vállalkozás által kezdeményezett bármely telefonhívást jogosult hangfelvételen rögzíteni, és az ilyen hangfelvételt panaszkezelési, igényérvényesítési, elszámolási és biztonsági célból jogosult tárolni és felhasználni. A Pénzügyi Vállalkozás jogosult a felvételt – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az igények érvényesíthetőségének elévülését követő öt évig megőrizni és felhasználni.

 

5.2. Kép- és hangfelvételek készítése

 

A Pénzügyi Vállalkozás jogosult a helyiségeiben a készpénzbefizetést végző, vagy ott megjelenő Érintettről képfelvételt készíteni, és a felvételt elszámolási és biztonsági célból tárolni és felhasználni. A Pénzügyi Vállalkozás ezen felvételeket az irányadó jogszabályoknak megfelelően, legfeljebb 60 napig őrzi meg.

 

5.3. Adategyeztetési célú megkeresés állami nyilvántartások felé

 

Az Érintett hozzájárulása alapján a Pénzügyi Vállalkozás jogosult arra, hogy az Érintett által szolgáltatott adatokat ellenőrizze, továbbá a személyi azonosításra alkalmas okmány(ok) jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, vagy jogszabály alapján bármely hatóság adatszolgáltatása alapján vagy egyébként nyilvánosan hozzáférhető adatbázisból ellenőrizze a közölt személyes adatokat, bemutatott okmányokat, az Érintett nevében eljáró személy arcképét és aláírását, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét, továbbá személyazonosító adatai alapján a nyilvántartásból érvényes adatot igényeljen az aktuális banki ügylet és az abból származó esetleges követelés behajtására tett intézkedés során.

 

5.4. Dokumentumok kezelése és másolása

 

A Pénzügyi Vállalkozás jogosult az Érintettől a szerződésekben foglalt szolgáltatások ellátása, az Érintett kötelezettségeinek ellenőrzése, a Pénzügyi Vállalkozás vállalásainak teljesítése céljából az Érintett személyi-, hitel- és kockázati adataira vonatkozó tájékoztatást, és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat akár elektronikus úton vagy telefonon bekérni, ellenőrizni és tárolni.

 

A Pénzügyi Vállalkozás az egyes pénzügyi termékek igénylése esetén az igénylő arcképes személyazonosító igazolványáról másolatot készít, és azt kockázatkezelés, valamint a személyi adatok egyezőségének ellenőrzése céljából a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülését követő 5 évig, illetve a jogszabályokban előírt, esetlegesen ennél hosszabb ideig felhasználja.

 

5.5. Kockázat-megelőzés és kezelés céljából végzett adatkezelés

 

A Pénzügyi Vállalkozás a szolgáltatásra irányuló szerződés megkötése előtt jogosult ellenőrizni, hogy a szerződni kívánó fél (leendő ügyfél) részére történő szolgáltatásnyújtás milyen kockázattal jár. Ennek érdekében a Pénzügyi Vállalkozás jogosult az Érintettől a kockázatértékelés céljából adatokat, dokumentumokat kérni, és jogosult azokat elemezni, ellenőrizni, jogosult továbbá a rendelkezésére álló adatállományokat az elemzés és ellenőrzés céljából felhasználni.

 

5.6. Pénzmosás – és terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében végzett adatkezelés

 

A Pénzügyi Vállalkozás a pénzmosás – és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére vonatkozó jogszabályok alapján elvégzi az ügyfelek azonosítását, továbbá a jogszabályban meghatározott esetekben és módon adatot szolgáltat harmadik személy, hatóság részére.

 

5.7. Egyes azonosítók kezelése

 

A Pénzügyi Vállalkozás jogosult kezelni azokat az azonosítókat, amelyek szükségesek a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez.

 

5.8. A belvarosizrt.hu honlap adatkezelése

 

A belvarosizrt.hu honlap használata során az gyfél interneten keresztül lép kapcsolatba a Pénzügyi Vállalkozással, mint Adatkezelővel. Ebben az esetben a Pénzügyi Vállalkozás jogosult kezelni mindazon adatokat, amelyek az azonosításhoz, a biztonságos kapcsolat létrehozásához és fenntartásához szükségesek, így különösen az Ügyfél által használt informatikai eszközökre és hozzáférésre vonatkozó, a Pénzügyi Vállalkozás birtokába kerülő adatokat.

 

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés — jogszabály eltérő rendelkezése hiányában — azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülését követő 5 évig tart, amely jogviszony kapcsán a Pénzügyi Vállalkozás a személyes adatokat kezeli. A Pénzügyi Vállalkozás az adatokat törli, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt. A Pénzügyi Vállalkozás a személyes adatokat jogi kötelezettségei teljesítése – vagy jogos érdekei érvényesítése céljából — ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll — az Érintett hozzájárulása visszavonását követően is kezelheti.

 

 1. Adattovábbítás

 

7.1. Adatok továbbítására minden esetben csak az Érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor. A Pénzügyi Vállalkozás rendszeres adatszolgáltatást jogszabályban meghatározott szerveknek végez, a jogszabályban meghatározott időszakonként és tartalommal. A Pénzügyi Vállalkozás személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye pontosan meghatározott. A Pénzügyi Vállalkozás az adattovábbítást minden esetben dokumentálja.

 

A fentieken túlmenően személyes adatot továbbítani csak akkor lehet, ha ahhoz az Érintett egyértelműen írásban hozzájárult.

 

7.2. Banktitokra vonatkozó rendelkezések

 

Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a Pénzügyi Vállalkozás rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Pénzügyi Vállalkozás által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a Pénzügyi Vállalkozással kötött szerződéseire vonatkozik. A banktitokra vonatkozó rendelkezések szempontjából a Pénzügyi Vállalkozás ügyfelének kell tekinteni mindenkit, aki (amely) a Pénzügyi Vállalkozástól pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe.

 

Amennyiben az Ügyfél természetes személy, a rá vonatkozó személyes adatok banktitoknak is minősülnek. A banktitokra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell arra a személyre is, aki a szolgáltatás igénybevétele céljából lép kapcsolatba a Pénzügyi Vállalkozással, de szolgáltatást

 

nem vesz igénybe. A Pénzügyi Vállalkozás banktitkot csak akkor ad ki harmadik személynek, ha az Ügyfél, annak törvényes képviselője, a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok kört pontosan megjelölve, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad.

 

 

7.3. Rendszeres adattovábbítások

 

A Pénzügyi Vállalkozás az alábbi rendszeres adattovábbításokat végzi:

 • A Pénzügyi Vállalkozás az engedményezett követeléssel kapcsolatos adatokat átadja az engedményezéssel a jogosult pozíciójába lévő személynek.
 • A Pénzügyi Vállalkozás a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény alapján továbbítja az ügyfelei adatait a központi hitelinformációs rendszert (a továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás részére (BISZ Zrt.).
 • A Pénzügyi Vállalkozás az Érintettel kapcsolatos, egyébként titoknak vagy személyes adatnak minősülő adatokat, tényeket bíróság, vagy hatóság, felügyeleti szerv előtt felfedheti.
 • A Pénzügyi Vállalkozás a személyes adatokat a szolgáltatásainak nyújtásához igénybe vett, a Pénzügyi Vállalkozással szerződéses viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló szerződéses partnerei, a követelések érvényesítésével megbízott személyek, a kiszervezett tevékenységet végző személyek/vállalkozások, a fogyasztói, illetve ügyfél-elégedettségi felmérést, kutatást végző szervezetek, illetve egyéb megbízottjai és képviselői részére átadhatja.

 

 1. Adatállományok kezelése

 

A Pénzügyi Vállalkozás biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen. A jogszabályon alapuló adatkezelések kötelezőek, azokról az Érintettek tájékoztatást kérhetnek.

 

 1. Adatbiztonság

 

A Pénzügyi Vállalkozás, mint adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében.

 

 1. Adatfeldolgozás, Kiszervezés

 

A Pénzügyi Vállalkozás tevékenysége során adatfeldolgozót vesz igénybe, állandó vagy eseti megbízás alapján.

 

Az adatfeldolgozók személyéről tájékoztatást ad a www.belvarosizrt.hu honlapon. A Pénzügyi Vállalkozás az adatfeldolgozók személyét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelenti.

 

Pénzügyi Vállalkozás a pénzügyi-, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezheti. A Társaság a kiszervezett tevékenységről, és az ezen tevékenységet végzőkről a belvarosizrt.hu honlapon, továbbá az általános szerződési feltételekben tájékoztatást ad.

 

 

 1. Adatok törlése és archiválása

 

A Pénzügyi Vállalkozás, mint adatkezelő a személyes adatot törli,

 • ha kezelése jogellenes;
 • az Érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);
 • az adat hiányos vagy téves — és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható —, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Érintett kérheti. Az Érintett kérelme hiányában a Pénzügyi Vállalkozás az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt. Egyéb cél hiányában a Pénzügyi Vállalkozás az adatokat mindaddig nyilvántartja, amíg az adatok felhasználására külön eljárásban szükség lehet.

 

Törlés helyett a Pénzügyi Vállalkozás zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Pénzügyi Vállalkozás megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

 

A törlés esetén a Pénzügyi Vállalkozás az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

 

Amennyiben az adat kezelésére az Érintett hozzájárulásának visszavonása ellenére a Pénzügyi Vállalkozás jogosult, és az adatkezelés célhoz kötöttségének elve is érvényesül, a Pénzügyi Vállalkozás az adatot az Érintett hozzájárulásának visszavonása esetén is kezelheti. Ebben az esetben az adatkezelés céljáról és jogalapjáról az adatkezelő az Érintett részére tájékoztatást ad.

 

 1. Az adatkezelő honlapjához kapcsolódó adatkezelések

 

 

A Pénzügyi Vállalkozás a www.belvarosizrt.hu honlaphoz kapcsolódóan személyes adatokat a honlapon közzétett „jogi nyilatkozat” alapján kezel. A jogi nyilatkozat valamennyi, a honlaphoz kapcsolódó adatkezelésről tájékoztatást ad.

 

 1. Érintettek jogai és érvényesítésük

 

13.1. Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Érintettek tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. A Pénzügyi Vállalkozás köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

13.2. Helyesbítéshez való jog

 

Az Érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát a Pénzügyi Vállalkozás helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, a Pénzügyi Vállalkozás szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az Érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

 

13.3. Törléshez és tiltakozáshoz való jog

 

Az Érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. A Pénzügyi Vállalkozás az Érintettet a törlésről tájékoztatja. Amennyiben a hozzájáruláson alapuló adatkezelés a jogviszony létesítésének, fenntartásának feltétele, erről, és a várható következményekről a Pénzügyi Vállalkozás az Érintettet tájékoztatja.

 

A Pénzügyi Vállalkozás a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése jogszabályon alapul, és az adatkezelés a Pénzügyi Vállalkozás vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, feltéve, hogy ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll A törlési kérelem teljesítésének megtagadása esetén a Pénzügyi Vállalkozás az Érintettet annak okáról tájékoztatja.

 

13.4. Az Érintett jogainak érvényesítése

 

Az Érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti személyesen, valamint a Pénzügyi Vállalkozás székhelyére, telephelyére címzett levélben. Ha a Pénzügyi Vállalkozás az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

 

A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért a Pénzügyi Vállalkozás a vonatkozó törvényekben előírtak szerint felelős. A Pénzügyi Vállalkozás az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. Az Érintettel szemben a Pénzügyi Vállalkozás felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Pénzügyi Vállalkozás mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. A Pénzügyi Vállalkozás általános, polgári jogi felelősségére a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók.

 

A Pénzügyi Vállalkozás adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata a www.belvarosizrt.hu honlapon megtekinthető.

 

Belvárosi Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

Széf bérlés Budapest